مسیر رشد

در کنار هم قطعا به بهترین ها خواهیم رسید

اعضای خانواده One Prop

تمامی معامله گرانی هستند که باعث بزرگتر شدن و بهتر شدن این خانواده خواهند شد...

  • 1249

    کاربر

  • 4385961

    موجودی صندوق ها$

  • 988

    معامله گر

مسیری سخت

مسیر معامله گری مسیریست سخت که همه ما آن را تجربه کردیم حال این تجربه گاهی راحت و گاه سخت و نفس گیر بوده استمسیر معامله گری مسیریست سخت که همه ما آن را تجربه کردیم حال این تجربه گاهی راحت و گاه سخت و نفس گیر بوده استمسیر معامله گری مسیریست سخت که همه ما آن را تجربه کردیم حال این تجربه گاهی راحت و گاه سخت و نفس گیر بوده است

سبد دارایی

سبد دارایی